Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu VI
Chương trình đại hội vào những ngày 27/12/2018 – 31/12/2018

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu lần thứ 6 tại Melbourne 2018. Chương trình Đại Hội năm nay được các Hội Thánh tại tiểu bang Victoria và một số tôi con Chúa từ khắp nước Úc liên kết để hợp tác tổ chức, và do Hội Thánh Tin Lành Melbourne điều hợp.
Web site đại hội: Đại Hội 2018