Liên lạc:
Address: 155-157 Purinuan Road, Reservoir VIC 3073, Australia

Mục Sư Quản Nhiệm
Thầy Võ An Tâm
Mobile: 0466 869 562
Email: llhttlreservoir@gmail.com

Thư ký Hội thánh
Ông Hồ Quang Minh
Mobile:

Đặc trách thanh niên
Toby Trinh
Mobile:

Contact Us

Our Location