Liên lạc:
Address: 155-157 Purinuan Road, Reservoir VIC 3073, Australia

Thư ký Hội thánh
Ông Hồ Quang Minh
Mobile: 0402 949 167

Đặc trách thanh niên
Toby Trinh
Mobile:

Contact Us

Our Location