Lễ dâng con 2016

Cảm tạ ơn Chúa gia đình mới đã vâng theo lời và đã dâng con trẻ của mình lên Ba Ngôi Đức Trời