Báp-tem 2016

Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì trong năm 2016 đã có lễ báp-tem cho 2 người.
Lễ báp-tem được thực hiện tại bãi biển Rosebud, Victoria 3939