Sứ mạnh:
Đưa người đến với Chúa và giúp người tăng trưởng trong Chúa. (Matt 28:19-20)
Quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trên Hội-thánh . Ngài ban cho mỗi thành
viên ân-tứ khác nhau. Chúng ta sử dụng ân-tứ với mục đích là xây dựng Hội-thánh
và mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời.

Mục tiêu:
Đem tin-lành của Chúa Giê-su Christ đến với người Việt nam trong vùng
Reservoir và xa hơn bằng lời nói và cách sống (Rô-ma 10: 17)
Và giúp họ lớn lên trong Chúa bằng cách môn đồ hóa. (Ma-thi-ơ 28: 19-20)